Kategori / Samhälle & Miljö

Hitta bra skyltsystem

skyltsystemEtt bra skyltsystem kan vara väldigt viktigt för att hjälpa sina kunder hitta rätt. Det kan vara både inom- och utomhus. Att ha skyltsystem som är lätt att förstå och läsa ger en känsla av att man är välkommen på platsen. Det innebär också mindre frågor om var och hur personerna ska hitta rätt. Företag som arbetar med att ta fram skyltsystem vet vad de gör och är otroligt duktiga på att hitta rätt system för just dig och ditt företag. Alla företag har sitt eget specifika behov och det är alltid utgångspunkten. Att sedan tänka ur ett kundperspektiv är stor hjälp för att få fram hur skyltningen ska fungera och hur det på bästa sätt ordnas. Klicka er vidare och upptäck nya möjligheter till information.

Skyltsystemen med variation.

I dagens samhälle finns många möjligheter att synas. Ett skyltsystem kan finnas både inom- och utomhus. Det finns både gamla hederliga skyltar och digitala varianter. Ibland kan det behövas information om vad vissa rum är till för något. En variant till den klassiska skylten vid dörren kan då vara dekaler på fönstret där det exempelvis står namn på rummet och att det är ett konferensrum.

Vanligt på exempelvis hälsocentraler är en typ av vägvisning var olika avdelningar ligger så som provtagning och röntgen. Fundera därför vad är det för verksamhet som företaget har och vilka behov som finns. Titta igenom och fundera. Det finns något för alla och som därmed också lyfter företaget. Rätt skyltning gör det lite finare och lite trevligare för alla, både de anställda och kunder som besöker företaget.

Hjälp med OVK besiktning i Stockholm

Obligatorisk ventilationskontroll eller OVK besiktning, som används i mer dagligt tal, kom till i början av 1990-talet när miljön i byggnader i Sverige generellt var väldigt låg. För att få bukt med detta problem beslutade regering och riksdag om en lag att byggnader måste genomgå en OVK besiktning. Beroende på vad det är för typ av byggnad behöver kontrollerna göras olika ofta. Om du exempelvis äger ett enfamiljshus eller tvåfamiljshus behövs i regel endast en första kontroll göras.

Hur ofta en kontroll behöver göras kan också bero på vilket typ av system som finns för ventilation i byggnaden. Eftersom det är ägaren som själv är skyldig att se till att kontrollerna görs enligt rådande lagstiftning är det viktigt att läsa på och ta hjälp av det stöd som finns att få inom området.

Vem kontrollerar ventilationen?

På webbplatsen OVK besiktning Stockholm finns en tydlig förteckning över vilka företag som har tillstånd att genomföra en OVK besiktning. Kontrollen måste genomföras av certifierad funktionskontrollant som har speciella behörigheter och alla företag inom OVK besiktning i Stockholm faller inom denna ram. När en OVK-kontrollant genomför en undersökning syftar det till att klimatet inomhus ska bli tillfredställande och att ventilationen fungerar. Det som görs konkret under en sådan kontroll är exempelvis att man ser huruvida ventilationen sprider föroreningar eller ej samt att instruktioner finns lättillgängliga.

Beroende på vad det är för byggnad som du äger är du skyldig att se till att en kontroll görs antingen med tre års eller sex års mellanrum. Äger du en byggnad men inte känner att du är insatt i ämnet? Tveka inte att ta hjälp!

Ledstråk för att orientera sig i samhället

Samhällets olika miljöer skall vara tillgängliga för alla människor, också de med nedsatt rörlighet eller orienteringsförmåga, och då behövs hjälpmedel. Ett sådant hjälpmedel är ledstråk vilket hjälper dem som inte har fullgod syn att röra sig utan assistans på platser och i områden. Idag tänks ledstråk in i ett tidigt skede då ett nytt område planeras. 

Att inte ha fullgod syn kan innebära att en person har måttlig till grav synnedsättning – eller är helt blind. För att orientera sig använder sig personer med synnedsättning av orienteringspunkter, något i omgivningen som för personen ifråga går att identifiera. För en seende person kan en vägskylt vara en orienteringspunkt men för en person med synnedsättning fungerar inte denna utan istället söker man något som låter eller som känns annorlunda, till exempel en fontän med porlande vatten eller avvikande markbeläggning.

Ledstråken är av yttersta vikt.

Ett ledstråk skall leda människor mellan två destinationer, till exempel från hemmet till matvarubutiken. Att skapa ledstråk i en allmän miljö är komplicerat då det är mycket att ta hänsyn till och det inte går att göra på samma sätt varje gång eftersom alla områden har sina förutsättningar. Gemensamt för är att ledstråken att de skall leda, varna och hjälpa personen att välja. Dessutom skall ledstråken vara logiska, konsekventa och säkra vilket bland annat innebär att det inte får finnas fordonstrafik och att alla hinder skall undanröjas. Till detta skall ledstråket med sin ledyta och varningsyta också gå att urskilja både visuellt och taktilt.

En ledyta skall ge orientering i längsgående riktning och det finns naturliga ledytor i form av väggar, trottoarkanter och gräs. Ibland behövs konstgjorda ledytor vilka skapas genom att ge ytan olika strukturer genom parallella ribbor eller sinsstruktur. En konstgjord varningsyta skall ha en yta bestående av kupoler som gör personen uppmärksam på att fara stundar vid till exempel korsande trafik och fallkanter.